Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy

 • doradztwo oraz reprezentacja pracowników oraz pracodawców w wzajemnych sporach, an etapie sądowym i pozasądowym
 • doradztwo w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy
 • doradztwo oraz powadzenie spraw o należne wynagrodzenie za pracę
 • doradztwo oraz powadzenie spraw o przywrócenie do pracy
 • doradztwo oraz powadzenie spraw odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy
 • tworzenie oraz opiniowanie aktów prawnych z zakresu prawa pracy : regulaminów, umów o pracę i zakazie konkurencji, zarządzeń, kontraktów menadżerskich
 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach dotyczących rent, emerytur oraz świadczeń przedemerytalnych

Oferta pomocy prawnej – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne – Kancelaria Prawna Siedlec

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Siedlec dysponuje bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

PRAWO PRACY

W ramach prowadzonej praktyki z zakresu prawa pracy Kancelaria oferuje kompleksową obsługę zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Nasza Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi dla pracowników w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy. Oferujemy profesjonalne doradztwo, sporządzanie i kompletowanie dokumentacji oraz działanie w imieniu Klientów i reprezentowanie przed Sądami Pracy. Oferujemy pomoc w następujących kwestiach: 

 • sporządzenie i złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenia zmieniającego i rozwiązania umowy o pracę;
 • weryfikacja projektów umowy o pracę, umów o świadczenie usług, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji;
 • dochodzenie i wyegzekwowanie zapłaty wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy lub premii;
 • dochodzenie zaległego wynagrodzenia;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczeń z nim związanych;
 • obsługa prawna wypadków przy pracy, m.in. sprostowania protokołu powypadkowego, roszczenia uzupełniające;
 • ustalanie zasadności zakazu konkurencji;
 • sprostowanie świadectwa pracy;
 • dochodzenie prawa do odprawy w sytuacji zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, odprawy rentowej, emerytalnej, regulaminowej itp.;
 • interpretacja przepisów prawa pracy.
 • reprezentujemy pracowników w postępowaniach sądowych z zakresu m.in. ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, o sprostowania świadectwa pracy,
 • reprezentujemy pracowników zarówno w toku postępowania sądowego, mediacji sądowej oraz pozasądowej, negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody .

Świadczymy również pomoc prawną z zakresu prawa pracy dla pracodawców:

 • przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze, m.in. w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia oraz kontraktów menedżerskich;
 • sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa pracy,
 • wyjaśniamy zasady prawa pracy obowiązujące obie strony stosunku pracy oraz omawiamy prawa pracownika;
 • doradzamy przedsiębiorcom podczas prowadzonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych z zakresu m.in. ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowanie w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a także o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, odszkodowanie za mobbing, dyskryminację oraz o sprostowanie świadectwa pracy,
 • reprezentujemy pracodawców w toku postępowania sądowego, mediacji sądowej oraz pozasądowej, negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Prawo ubezpieczeń społecznych gwarantuje szereg świadczeń na wypadek określonego zdarzenia w życiu ubezpieczonego takich jak wypadek przy pracy, choroba zawodowa, kalectwo, choroba, ciąża, śmierć czy po prostu osiągnięcie wieku emerytalnego. Zakres świadczeń z tego tytułu jest mogą przysługiwać ubezpieczonemu jest bardzo szeroki, od rent, emerytur i zasiłków po rekompensaty. Kancelaria Radcy Prawnego Jacka Siedlec oferuje Państwu usługi z tego zakresu obejmujące m.in.: 

 • udzielania porad prawnych
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentowanie ubezpieczonych w sporach sądowych m.in. w zakresie emerytur z tytułu pracy w warunkach szczególnych, odmowy przyznania prawa do renty i zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych,
 • reprezentacja w sprawach dotyczących odmowy objęcia ubezpieczeniem społecznym,
 • reprezentacja w sprawach rekompensat z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • sporządzanie odwołań od decyzji lekarzy orzeczników,
 • pomoc w postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.